Informcja o opłatach

Zgodnie z  art.4 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/1031/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy – rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostały zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.

Uchwała Rady m.st. Warszawy – opłaty za przedszkole

W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Nr 245 obowiązują następujące opłaty:

1. Stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie -10 zł

Informacje dotyczące zwalniania z opłat za żywienie zawiera Zarządzenie Prezydent m.st. Warszawy

2. Fundusz Rady Rodziców – w br. szkolnym minimalna składka ustanowiona przez Rodziców –  50 zł.  – dobrowolna składka miesięczna na pokrycie kosztów teatrzyków, imprez, warsztatów, wycieczek, zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i innych środków zgodnie z preliminarzem Rady Rodziców

3. Ubezpieczenie NNW dzieci za okres 1.09.2017r. – 31.08.2018r. – jednorazowa składka 35zł – suma ubezpieczenia 13000zł. – ubezpieczenie dobrowolne.

Ważna informacja:

Od dnia 1.09.2014r. rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostały zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.