Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE L119,s1,z04.05..2016r.), zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola Specjalnego Nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy” w Warszawie ul. K. Pruszyńskiego 1, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art.6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą – Prawo oświatowe i ustawą o systemie informacji oświatowej. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Kontakt do inspektora danych:

Sebastian Zubowicz iodo@dbfobielany.waw.pl

Informacja dodatkowa

Dyrektor Przedszkola Specjalnego Nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy” w Warszawie informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń i uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady UE 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 roku poz. 880).
Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.