Informacja o opłatach

Informacja o bezpłatnej opiece w miejskich przedszkolach: Zgodnie z  art.4 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/1031/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy – rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostały zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej. Uchwała Rady m.st. Warszawy – opłaty za przedszkole

Informacje dotyczące zwalniania z opłat za żywienie zawiera Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy

W roku szkolnym 2024/2025 w Przedszkolu Specjalnym Nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy” obowiązują następujące opłaty:

  1. Opłata za żywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) 14,00 zł za dzień
  1. Fundusz Rady Rodziców 80,00 zł za miesiąc

W bieżącym roku szkolnym minimalna składka ustanowiona przez Radę Rodziców to  80,00 zł.  Jest to dobrowolna składka miesięczna na pokrycie kosztów teatrzyków, imprez, warsztatów, wycieczek, zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i innych środków zgodnie z preliminarzem Rady Rodziców.