Koncepcja pracy Przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Statucie Przedszkola.

O naszej placówce

Nasze przedszkole powstało w 1967 roku jako placówka masowa o nazwie Państwowe Przedszkole Nr 245. W 1975, z inicjatywy prof. dr Zofii Trzcińskiej – Dąbrowskiej i dr Anny Horodyńskiej, w porozumieniu ZOZ-u z Żoliborskim Inspektoratem Oświaty wytypowano naszą placówkę do przekształcenia w przedszkole specjalne o charakterze tyflopedagogicznym, w którym dzieci miałyby zapewnioną fachową opiekę okulistyczną i ortoptyczną. Takie przedszkole było odpowiedzią na ogromne potrzeby społeczne w zakresie leczenia u dzieci zeza i niedowidzeń. Szpital Bielański, przy którym istniała poradnia ortoptyczno – okulistyczna, ze względu na zbyt duże zapotrzebowanie na ćwiczenia ortoptyczno – pleoptyczne nie mógł sprostać zadaniom niesienia pomocy wszystkim niedowidzącym dzieciom. Ponadto dla pracujących rodziców, częste przyjeżdżanie z dziećmi na ćwiczenia do szpitala stanowiło duży problem. I tak w roku 1975, w istniejącym już przedszkolu, powstały dwie pierwsze grupy dla dzieci zezujących, a przedszkole zyskało status Przedszkola Specjalnego Nr 245 dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Jednoocznym.

Od 1977r. przedszkole liczy 4 oddziały, wszystkie dla dzieci z wadami wzroku. Nasze przedszkole kilkakrotnie zmieniało nazwę. Zmiany polegały na doprecyzowaniu w nazwie specyfiki przedszkola. Aktualnie nosi ono nazwę Przedszkole nr 245 dla Dzieci Słabowidzących im. Sowy Mądrej Głowy (Uchwała Nr LXXV/2294 Rady m.st. W-wy z dnia 18.V.2006r) – imię to zostało wybrane w plebiscycie, w którym wzięła udział cała społeczność przedszkola i uroczyście nadane dnia 9.XI. 2007r. Dyrektorem Przedszkola, od 1 stycznia 1991 roku, jest Pani Ewa Korczak.

Baza Przedszkola

 • Placówka posiada 4 sale dydaktyczne w estetyczny i funkcjonalny sposób przystosowane do pobytu dzieci w określonym przedziale wiekowym. Takie rozwiązanie zapewnia właściwy dobór mebli do wzrostu dzieci oraz dostosowanie zabawek, gier, układanek do możliwości rozwojowych dzieci w danym przedziale wiekowym. Ponieważ w placówce nie ma możliwości zorganizowania łazienek bezpośrednio przy salach dziecięcych, w/w rozwiązanie uwzględnia również odległość sal od toalet – sale dzieci młodszych są usytuowane bliżej. Dwie grupy dzieci młodszych korzystają z jednej toalety, a dwie grupy dzieci starszych – z drugiej.
 • Hol – tu organizowane są uroczystości przedszkolne ale też prowadzone zajęcia wymagające większej przestrzeni: gimnastyka, rytmika, dogoterapia, terapia SI a także koncerty muzyczne i teatrzyki.
 • Gabinet okulistyczno – ortoptyczny – doskonale wyposażony w sprzęt służący do diagnozowania i prowadzenia terapii okulistyczno – ortoptycznej.
 • Gabinet do indywidualnej pracy z dzieckiem, w którym (wymiennie) indywidualne zajęcia prowadzą psycholog, logopeda, rewalidator.
 • Pomieszczenie, w którym mieści się biblioteka przedszkola i zasoby prowadzonych w przedszkolu pracowni rozwijających zainteresowania dzieci. Tu prowadzone są zajęcia w ramach pracowni teatru Kamishibai i koła plastycznego.
 • Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne, dostosowane do wymogów HCCP
 • Ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw terenowych i stanowiący bogatą bazę do prowadzenia obserwacji przyrodniczych. W 2008r. m.in. za jego zagospodarowanie Przedszkole zdobyło Zielony Certyfikat I stopnia; jest on także obiektem obserwacji, będących podstawą pracy magisterskiej studentki SGGW.

Kadra

Kadra posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi z dysfunkcjami wzroku (tyflopedagodzy) i pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Misja Przedszkola

Jak najskuteczniejsze wyprowadzanie dzieci z zezów i niedowidzeń i przygotowanie ich do osiągania sukcesów w trakcie dalszej edukacji w placówkach masowych i świadomego uczestniczenia w życiu społecznym.

Wizja Przedszkola

Przedszkole ustawicznie doskonali swoje działania w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków rozwoju, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci. Realizacji wizji służą jasno wytyczone cele główne i szczegółowe orazmodel absolwenta.

Cele główne:

 1. Przedszkole prowadzi efektywną działalność leczniczą, dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 2. Procesy zachodzące w przedszkolu służą podnoszeniu jakości pracy, zgodnej z przyjętą koncepcją pracy Przedszkola.
 3. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 4. Zarządzanie przedszkolem zapewnia sprawne jego funkcjonowanie, zgodnie z przyjętą koncepcją pracy.

Opis celów szczegółowych zawarty jest w Koncepcji pracy przedszkola w pdf.