Deklaracja dostępności

 Deklaracja dostępności

Przedszkole Specjalne Nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole245.waw.pl/

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2007

Data ostatniej aktualizacji: grudzień 2023

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie działalności podmiotu.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 19 stycznia 2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osobą do kontaktu: Grażyna Szeplewicz

adres e-mail: ps245@eduwarszawa.pl

numer telefonu (0-22) 834 06 89

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura składania wniosków i skarg

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu:

Do siedziby Przedszkola Specjalnego Nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy”                    ul. Ksawerego Pruszyńskiego 1, 01-870 Warszawa, można dojechać metrem linii M1 – stacja Metro Słodowiec; autobusem linii 156 przystanek Podczaszyńskiego, tramwajem linia nr 6,17 przystanek Podleśna- IMiGW. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi ok 200 metrów.

Dojście piesze od ul. Kasprowicza. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową.

Najbliższa stacja metra Metro Słodowiec znajduje się w odległości do ok. 200 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), wind.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na ul. Kasprowicza.

Brak w okolicy postoju taksówek. Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Ogólny opis budynku ul. Pruszyńskiego 1

Wejście na teren przedszkola możliwe jest przez furtkę zewnętrzną poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na domofonie.

Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście na prawo od furtki dostępne dla wózków inwalidzkich oraz na lewo od furtki – wejście dla dzieci i rodziców przez szatnię.

Wszystkie drzwi są zabezpieczone zamkiem magnetycznym oraz wyposażone w dzwonek.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Każde wejście jest opatrzone oznaczeniami brajlowskimi, umieszczonymi nad klamką.

Drzwi wejściowe posiadają oznaczenie odblaskowe.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Placówka posiada pętlę indukcyjną.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej “osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Przedszkolem Specjalnym nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy ”w Warszawie przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: ps245@eduwarszawa.pl, tel./faks: 22 834 06 89

Osoby uprawnione – klienci Przedszkola nr 245 w Warszawie w celu załatwienia sprawy w placówce mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego online. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego online, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w przedszkolu, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych powyżej, podając datę oraz godzinę wizyty w przedszkolu oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia placówka zapewni pomoc tłumacza języka migowego online w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

W budynku, po lewej stronie od wejścia znajduje się plan rozkładu pomieszczeń dostosowany dla osób niewidomych (dotykowy z oznaczeniami Brajla) i słabowidzących (z kolorowymi oznaczeniami). Każde pomieszczenie w budynku jest opisane oznaczeniami brajla. Tabliczka jest umieszczona na drzwiach do kolejnych pomieszczeń, bezpośrednio nad klamką.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez oznaczone 3 wyjścia ewakuacyjne.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 25.01.2024 r.